Kalmar

http://www.kalmarconceptdelectus.se/

 

Öppet vardagar 07.30 - 16.00

Telefon: 0480-20793

Adress: Storgatan 57

39231 Kalmar

 

Om du vill ha en förändring i ett socialt sammanhang i en drogfri miljö.

Concept Delectus betyder alternativt vägsjäl/vägval och är en förening och conceptet är att det skall finnas människor från näringsliv,Kommunen,Polisen,Kriminalvården,Frivården och andra företag för att få en transparant styrka med olika erfarenheter.

~ Stadgarna i föreningen ~

Namn och syfte.

Föreningens syfte är att genom hjälp till självhjälp hålla sig hederlig och drogfri och verka för ett drogfritt samhälle.

 

1. Att genom samhällsinriktad verksamhet arbeta för en minskning av nyrekrytering av drogmissbruk och kriminalitet.

 

2. Att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och rådgivning för medlemmar, hjälpa medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras drogfrihet, personliga utveckling, sociala upprättelse, deras återinträde, delaktihet i samhällslivet och på sikt ut i arbetsmarknaden.

 

3. Föreningens deviser är hederlighet, vilket innebär att medlemmarna inte begår brott. Medelmmen är ärlig mot sig själv och andra och följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.

 

4.Drogfrihet innebär att medlemmen avhåller sig från att använda alkohol, narkotika eller andra sinnesförändrande droger samt att medlemmen ej är påverkad av sådana medel vid medverkan i verksamhets lokaler och aktiviteter. Substitutionsmedicin är tillåten men dock inte Bensodiazepiner eller liknande preparat. Styrelsen har ingen nollgräns vad gäller alkohol om inte man har ett eget beroende.

 

5. Solidaritet innebär att medlemmen är tillgänglig för sina medmänniskor och hjälper till i föreningens syfte att verka för utveckling.

 

6. Föreningen är obunden i politiska och religösa frågor.

 

7. Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

 

8. Föreningen är inte anknuten till några andra föreningar eller orgisinationer.

 

9. Verksamheten skall kännetecknas av engagemang, förståelse, personlig utveckling, samverkan och långsiktighet mellan myndigheter och den enskilde.

 

10. Alla medlemmar ska ta sitt eget ansvar i verksamhetens stadgar. Målsättningen är att integrera medlemmar ut i våra sociala företag som är knutna till verksamheten och ut i näringslivet.

 

11. Vi skall samverka med berörda myndigheter endligt våra principer och värderingar där männsikan tar makten över sitt eget liv. Socialt arbete med människor innebär ofta att experten ger behandling till klienten som är passiv och bidragsberoende. Inom Delectus är arbetsmetoden den motsatta. Den är processorienterad, deltagarstyrd och bygger på hjälp till självhjälp utifrån individen och gruppen. En människa i utanförskap är maktlös på flera sätt i förhållande till offentliga tjänstemän, arbetsgivare och människor som är etablerade i samhället. Han/hon är även maktlös i förhållande till sig själv vilket visar sig i dålig självkänsla.

 

12. Erfarenheten spelar en avgörande roll i arbetet med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egna erfarenheter spelar en stor roll när det gäller att ge människor hopp och visa att det går att ta makten över sitt liv och få en värdig plats i samhället.

 

13. Allt överskott i budget och ekonomi skall förbrukas eller läggas på investeringar på föreningen i lokaler, inventarier och i de sociala företagen.

 

14. Minst 6 månader dokumenterad drogfrihet samt ansvarstagande, deltagande i föreningens struktur genom praktik på föreningen för att få anställning i föreningen eller i de sociala företagen eller för att slussas ut i näringslivet.

 

15. Målsättningen är att det ska finnas mångfald i styrelsen och att inte alla behöver ha missbruksbakgrund och erfarenheter av kriminalitet enlig Concept Delectus.

 

16. Medlemsavgiften är 50kr för alla medlemmar.

Personalen

Alkohol & Drogterapeut

Verksamhetsansvarig

Niclas Kronqvist

Ordförande & Boendeansvarig

Mark Faller

Vi har även ett stödboende som inkluderar 2 stora boenden och flera egna lägenheter.

Planen är att man ska bo i 3-6 månader med några andra medlemmar tills man är redo och gå ut i egen lägenhet och ut i erbetslivet. Många väljer att göra sin praktik på 6 månader hos Mickes Mark och Anläggnings företag KMA AB.